Монгол улсын хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2020 оны 08 сарын 18-ны өдрийн А/168 тоот тушаалаар батлагдсан "Техникийн болон мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын сургалтын үйл ажилгаанд мөрдөж ажиллах түр журам"-ын 

2.3. Сургалтын агуулга, хүндрэлийн түвшинд нийцүүлэн танхимын болон танхимын бус (теле, цахим) сургалтыг 2020 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс цахим хэлбэрээр, 2020 оны 09 дүгээр сарын 14-ний өдрөөс танхимын сургалтыг тус тус эхлүүлэх;

         2.3.1. Техникийн боловсрол сургалты 1.5 жил болон 3 жил, мэргэжлийн боловсролын 1 жилийн сургалтыг 2020 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс цахим хэлбэрээр, 2020 оны 09 дүгээр сарын 14-ний өдрөөс танхимын сургалтыг тус тус эхүүлэх;

         2.3.2. Мэргэжлийн боловсролын 2.5 жилийн сургалтыг 2020 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс танхим, цахим, теле хичээлийг хослуулах замаар зэрэг эхлүүлнэ. 

2020-08-24 10:02:57

Түгээх