Олон улсын хамтын ажиллагаа

 • ОХУ-ын Буриад улсын Барилга үйлдвэрлэлийн технологийн техникум
 • Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг
 • Монгол улс дахь Энхтайвны корпус
 • БНЧУ-ын Прагийн Байгаль шинжлэлийн их сургууль

Нийгмийн түншлэл

 • Төрийн ба төрийн бус байгууллагууд
 • Мэргэжлийн холбоод, ажил олгогчид
 • Бүх шатны мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагууд
 • Барилгын салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй 25 ХХКомпани
 • Техникийн багтай хамтран ажилладаг 20 гаруй үйлдвэр аж ахуйн газар
 • Үйлчилгээ, хөнгөн үйлдвэрийн салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг 25 орчим аж ахуйн нэгж, хоршоод

Хэрэгжсэн болон хэрэгжүүлж буй төсөл, хөтөлбөрүүд

 • ММСС-ийн ТМБС-ын төсөл 1,9 тэрбум төгрөг /2010-2013 он/
 • Чехийн Засгийн газар, Хөгжлийн агентлагийн Монгол дахь мэргэжлийн сургалтын боовсролыг дэмжих төсөл /2011-2013/
 • ГОУХАН, Ашигт малтмалын салбар дахь түншлэлд суурилсан мэргэжлийн боловсрол сургалтын төсөл /2013-2015/
 • Энхтайвны корпусын “Хуухэд залуучууд, хамт олны хөгжил хөтөлбөр“ /2013-2015/

Энэ бүлэгт нийтлэл байхгүй байна. Энэ хуудсанд дэд бүлгүүд байгаа бол тэнд нийтлэл байж болно.

2015-11-30 10:29:20

Түгээх